Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Van Drotech B.V. te Sevenum, gedeponeerd bij De Kamer van Koophandel Limburg-Noord onder nr. 09070238.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
“leverancier”: Drotech B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Sevenum.
“afnemer”: de wederpartij of wederpartijen bij enige met voornoemde leverancier gesloten overeenkomst, strekkende tot levering van goederen en/of diensten en/of andere prestaties.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle door de leverancier gedane aanbiedingen en/of door de leverancier geaccepteerde ordes alsmede op alle overige contractuele relaties tussen leverancier en afnemer zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing.
 2. Alle van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen, ook al komen deze in door de afnemer gebezigde algemene voorwaarden of condities voor, dan wel wordt door de afnemer in enig geschrift daar naar verwezen, zijn voor de leverancier niet bindend. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst tussen leverancier en afnemer.

Artikel 3. Aanbieding

 1. Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de aanbiedingen van leverancier vrijblijvend. Een aanbieding die een termijn bevat kan door leverancier desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen vijf dagen.
 2. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en in normale werktijden.
 3. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere door de leverancier verstrekte gegevens zijn niet bindend.

Artikel 4. Totstandkoming, omvang en aard van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat leverancier de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering een aanvang heeft genomen. Aanbiedingen of toezeggingen van derden binden leverancier niet, tenzij deze derden daartoe door leverancier schriftelijk zijn gemachtigd.
 2. Voor de omvang en de aard van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging van de leverancier bindend.
 3. De overeenkomst omvat alleen de levering van die goederen en diensten, die in voornoemde opdrachtbevestiging zijn gespecificeerd.

Artikel 5. Risicoclausule

 1. De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen is/zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.
 2. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van aanbieding en die van levering de prijzen van grondstoffen, materialen, materieel, energie, lonen, sociale lasten, belastingen en/of andere kostenbepalende factoren, waaronder mede begrepen de door toeleveringsbedrijven aan leverancier berekende prijzen, wijzing ondergaan, is de leverancier gerechtigd de geoffreerde c.q. overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

Artikel 6. Ontbinding van de overeenkomst

Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichtingen hem door de overeenkomst opgelegd, of in geval van faillissement, surséance van betaling, curatele, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de leverancier het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.

Artikel 7. Levertijd

 1. De overeengekomen levertijd gaat in zodra de leverancier de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, in het bezit is van alle, door de afnemer bij de opdracht te verstrekken bescheiden en gegevens en een eventueel overeengekomen aanbetaling heeft ontvangen.
 2. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer niet het recht op vergoeding van directe of indirecte schade, of vergoeding van welke kosten dan ook, of ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.

Artikel 8. Aflevering, Risico

 1. Aflevering van producten geschiedt op het moment dat en ter plaatse waar de producten bij leverancier, c.q. op een door leverancier aan te geven andere locatie er verzending gereed liggen.
 2. Alle zaken reizen voor rekening en risico van afnemer, ook indien de zending vrachtvrij geschiedt, ondanks eventueel andersluidende vermelding op de vervoersdocumenten.
 3. Deelleveringen zijn toegestaan.
 4. Het risico gaat over op de afnemer op het moment van aflevering.
 5. Leverancier heeft het recht tijdstip en wijze van verzending naar eigen inzicht te regelen tenzij leverancier andersluidende aanwijzingen van afnemer daaromtrent uitdrukkelijk heeft geaccepteerd. Kosten, voortvloeiende uit opslag ter zake van vertraagde verzending, welke vertraging afnemer toe te rekenen is, komen vanaf de achtste dag na mededeling van de leverancier aan afnemer dat de zaken ter verzending gereed staan, integraal voor afnemers rekening.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door leverancier aan afnemer krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van afnemer in de nakoming van deze overeenkomsten.
 2. Leverancier is bevoegd om in één van de gevallen zoals omschreven in artikel 12 de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige artikellid eigendom van leverancier zijn gebleven, op kosten van de afnemer terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt, wanneer leverancier zulks schriftelijk aanzegt, als een ontbinding van de met afnemer gesloten overeenkomst(en), doch laat de overige aanspraken van leverancier onverlet. Voor zoveel nodig wordt leverancier beschouwd als door afnemer onherroepelijk gemachtigd om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden, Zaken, vermeld op onbetaalde facturen en aanwezig bij afnemer, worden geacht op die facturen betrekking te hebben en dientengevolge onder het eigendomsvoorbehoud te vallen.
 3. Afnemer is bevoegd indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitvoering, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te beschikken. Maakt afnemer van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, aan derden eveneens slecht onder voorbehoud van de eigendomsrechten van leverancier te leveren. Hij is eveneens verplicht leverancier, op het eerste verzoek van de leverancier, een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op betreffende derden heeft of zal krijgen. Voor het geval afnemer zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijk volmacht aan leverancier om dit pandrecht tot stand te brengen.
 4. Verticaal transport is voor rekening en risico van afnemer, ondanks eventueel andersluidende vermelding op de vervoersdocumenten.

Artikel 10. Controle en reclames

 1. Afnemer is verplicht binnen acht werkdagen na ontvangst de zaken te controleren. Eventuele reclames dienen leverancier binnen acht dagen na ontdekking van mogelijke onvolkomenheden door afnemer schriftelijk en gemotiveerd te hebben bereikt. Reclames, die leverancier bereiken na zes maanden na levering, zullen door leverancier (behalve in uitzonderlijke, uitsluitend ter beoordeling van leverancier vallende gevallen van coulance) niet meer in behandeling worden genomen.
 2. Geringe afwijkingen, welke binnen de naar goed handelsgebruik gangbare toleranties vallen, vormen geen grond voor reclames.
 3. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van afnemer niet op.

Artikel 11. Betaling

 1. Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij een andere betalingsregeling schriftelijk is overeengekomen.
 2. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek en/of schuldvergelijking te geschieden op de wijze als overeengekomen.
 3. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum over het uitstaande bedrag 1,5% rente per maand of gedeelte van een maand in rekening te brengen.
 4. Alle buitengerechtelijke kosten ter inning van het aan de leverancier verschuldigde, waaronder begrepen incasso-, deurwaarder- en advocaatkosten, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag.
 5. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is de leverancier, wanneer zich zwaarwegende aanwijzingen voordoen die twijfel aan de solvabiliteit van de afnemer rechtvaardigen, gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat de afnemer op zijn verzoek voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van diens verplichtingen uit die overeenkomst.

Artikel 12. Garantie

 1. De leverancier staat, met inachtneming van de hierna volgende beperkingen, in voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen, in dier voegen dat gebreken, waarvan de afnemer bewijst dat zij binnen 12 maanden na levering zijn ontstaan, uitsluitend, althans overwegend ten gevolgen van ondeugdelijke grondstof en/of materiaal, kosteloos door de leverancier zullen worden vervangen, mits de afnemer de leverancier hiertoe in de gelegenheid stelt.
 2. De in het vorige lid beschreven garantieplicht vervalt, indien zich een of meer der hieronder genoemde omstandigheden mochten voordoen.
  1. de ondeugdelijkheid is het gevolg van foutief gebruik of onvoldoende onderhoud;
  2. door de afnemer of derden zijn aan de geleverde goederen werkzaamheden verricht, zonder dat daartoe een schriftelijke goedkeuring van de leverancier is verkregen;
  3. de afnemer is nalatig gebleven zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
 3. Reparatie en/of vervanging van een onderdeel zal de garantietermijn voor het geheel der geleverde goederen nimmer verlengen.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de leverancier alleen gehouden tot nakoming binnen Nederland van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming door de leverancier van de in artikel 12 genoemde garantieverplichtingen.
  Iedere aansprakelijkheid terzake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Behoudens in geval van grove schuld of opzet is de leverancier niet aansprakelijk voor kosten, schade of interesse, ontstaan als gevolg van:
  1. daden of nalatigheid van ondergeschikten of personen door de leverancier tot de uitvoering van de overeenkomst gebezigd;
  2. overschrijding van de levertijd.

Artikel 14. Overmacht

 1. Overmacht, te verstaan als elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van leverancier, als dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van leverancier kan worden verlangd, geeft leverancier het recht zijn verplichtingen op te schorten. Onder overmacht worden onder meer (doch niet uitsluitend) verstaan: gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluitend of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, oorlog, opstootjes, belemmerde of gesloten aanvoer te land, te zee of in de lucht, vorstverlet, tekortkoming van derden die door leverancier ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst werden ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Dezelfde omstandigheden betreffende leveranciers of door leverancier ingeschakelde deskundigen vallen eveneens onder deze bepaling.
 2. Indien zich aan de zijde van leverancier een overmachtsituatie voordoet, zal leverancier afnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en hem berichten of nakoming nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.
 3. Indien nakoming onmogelijk is, of weliswaar niet blijvend onmogelijk is, maar niet alsnog binnen drie maanden kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de ander aanspraak heeft op schadevergoeding. Ter zake van het door leverancier reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft afnemer tot betaling gehouden.
 4. Indien ten gevolge van overmacht zoals bovenomschreven de hoeveelheid beschikbaar product te eniger tijd ontoereikend is ter dekking van de eigen behoefte van leverancier c.q. die van de afnemers van leverancier, is leverancier gerechtigd gedurende het voortduren van de overmachtsituatie deze relaties te beleveren naar rato van de bij leverancier aanwezige voorraad, zonder de verplichting te hebben tot suppletie van het ontbrekende.

Artikel 15. Toepasselijk recht, Mediation-clausule, bevoegde rechter

 1. Wanneer een geschil, verband houdende met (een tekortkoming in) de uitvoering van deze overeenkomst niet door middel van overleg tussen partijen kan worden geregeld, zullen partijen, alvorens zich tot de bevoegde rechter te wenden, zich inspannen het geschil op te lossen door middel van mediation conform het Reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut, zoals dat drie maanden voor het aangaan van deze overeenkomst luidde.
 2. Indien het onmogelijke gebleken is een geschil als bedoeld in bovenvermeld artikel op te lossen met behulp van mediation, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.
 3. Het bovenstaande laat de bevoegdheid van partijen tot het nemen van conservatoire maatregelen onverlet.