Artikelnr: BPW-0327611050 Nachstellbolzen BPW S2005-7 rask / S2504-7 rask